Menu Zavrieť

POHYB BEZ BARIÉR

TANEČNÁ SÚŤAŽ 

PRE VŠETKÝCH 

MILOVNÍKOV TANCA

POHYB BEZ BARIÉR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OZ POHYB BEZ BARIÉR podľa GDPR

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Tento dokument upravuje spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).
Prevádzkovateľom osobných údajov je OZ Pohyb bez bariér, zastúpené Ing. Milan Hammer.

ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v prihláške.
Prevádzkovateľ vyhotovuje fotodokumentáciu a videodokumentáciu účastníkov v rámci svojich aktivít, napr. súťaží, festivalov a iných hromadných spoločenských podujatí.
Túto dokumentáciu je oprávnený zverejňovať na webovej stránke www.pohybbezbarier.sk , YouTube alebo na sociálnych sieťach, t. j. instagram, facebook alebo tik tok.

DÔVODY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri prihlasovaní sa na akýkoľvek projekt organizovaný OZ POHYB BEZ BARIÉR, t. j. súťaže, workshopy, festivaly a pod. sú z organizačných dôvodov potrebné osobné údaje (meno, e-mail, telefón, dátum narodenia). Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou správneho zorganizovania projektov a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné projekt zorganizovať.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
– po dobu 5 rokov od ukončenia zorganizovaného projektu
– po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 15 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

VAŠE PRÁVA
Podľa GDPR máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:
– Právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
– právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,
– právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
– právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR,
– právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, právo na odvolanie súhlasu so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku 1.3 týchto podmienok.
Máte tiež právo podať prevádzkovateľovi žiadosť o vymazanie vašich fotografií z webovej stránky alebo sociálnych médií. Ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v listinnej podobe.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odoslaním prihlášky na projekty organizované OZ POHYB BEZ BARIÉR potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov, vyjadrujete svoj súhlas a v plnom rozsahu tieto podmienky prijímate.

Tieto podmienky nadobudli účinnosť 30. júla 2021.